Training course registration
ثبت نام دوره آموزشی

چرا تفکر رهبری مهم است؟

امروزه بسیاری از سازمان در توسعه خود، رفتارهای مدیریتی را پیشرو گرفته و توجهی به تفکر رهبری سازمانی مفید ندارند. این موضوع منجر می شود به مرور زمان نقش مدیر تغییر کرده و تبدیل به ناظمی شود که صرفاً بر روی امور تسلط دارد و پرسنل خود را نظم میدهد و پرسنل هیچ ایده ای ندارند. 

این است که امروزه تفکر رهبری نقش موثری در توسعه سیستم های سازمانی ایفا میکند. رهبران سازمان خود موظف هستند بهترین عملکرد را داشته باشند و بتوانند در رشد و توسعه سازمان خود نقش موثری ایفا کنند. 

پیروی کردن از تفکر مبتنی بر ریسک، برنامه ریزی استراتژیک، ابزارهای مدیریتی نوین مانند مدیریت کوانتومی از جمله مواردی است که لازم است مدیران با آنها سطح خود ارتقا داده و توانایی خود را افزایش دهند.