دکتر امید اشکانی به کمیته علمی کنفرانس پیوست...

دکتر امید اشکانی، عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار شد.

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر امید اشکانی، مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

متن کامل خبر: www.bmconf.com