جلسه بازدید از مرکز پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

همواره پیشگیری و مدیریت بحران یکی از امور بسیار سخت و پیچیده در زمان های خاص است که نیازمند وجود امکانات، فضای مناسب و همچنین نیروهای متخصص برای این امر وجود دارد.

در جلسه و بازدید از این مرکز باعث افتخار بود که مرکز پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز با داشتن امکانات و برنامه های خوب از پیشتازان در این حوزه بوده و علاوه بر آمادگی برای مدیریت بحران های شهر تهران، آمادگی کافی برای کمک رسانی به سایر شهرستان ها را نیز دارا است. 

به امید موفقیت برای عزیزان و با آرزوی رخ ندادن بحران های انسانی در شهرهای کشور.