پنجاهمین دوره مشتری مداری برگزار گردید.

مشتری مداری یکی از مواردی است که در سازمان های ایران لازم است به صورت ویژه به آن توجه شود و در همین راستا، در مورخ 5 تیر ماه 1402 پنجاهمین دوره مشتری مداری به صورت آنلاین برای نمایندگی های گروه خودروسازی ایرانخودرو در سراسر کشور برگزار گردید.

در این دوره که توسط امید اشکانی، معلم سیستم های کیفی و فنی تدریس گردید، اصولی نظیر مدیریت بیوریتم، مدیریت دیداری، شنیداری، بویایی و غذایی در مشتری مداری و همچنین سایر مطالب محیطی و مذاکره با مشتری بررسی شد. 

شعار امید اشکانی:

فراموش نکنید مشتری مداری، نمایش دادن نیست... شما باید واقعا مشتری مدار باشید و مشتری مداری حاصل نمی شود، مگر اینکه به پادشاهان داخلی خود توجه کنید!