طرح اقتضایی چیست؟

مبحث طرح های اقتضایی یکی از الزامات استاندارد IATF16949 است که در این نسخه تاکید زیادی بر آن شده و این بند الزام دارد تا سازمان برای موارد بحرانی، برنامه داشته باشد. در نظر بگیرید یکی از دستگاه های کلیدی سازمان دچار مشکل شود، یکی از پرسنل کلیدی شما سازمان را به ناگهان ترک کند، بخشی از سازمان دچار حادثه شده یا پیمانکاری که قطعات اولیه را برای شما تامین می کرده است، اینبار نتوانسته محصول را به موقع به سازمان برساند  و یا به هر دلیل دیگری سازمان شما دچار بحران شده است. این موارد، تنها نمونه ای از موارد بحرانی در سازمان هاست. برنامه های اقتضایی و تدوین برنامه ها باید مطابق ریسک های شناسایی شده و پیامدهای وارد بر مشتری باشد، یعنی در مواردی که ایجاد مشکل در سازمان باعث بروز آمدن خسارت جدی به مشتری می شود، سازمان باید تمام موارد جانبی را لحاظ کرده باشد.

The Importance of Contingency Planning | NMC

 

هدف طرح اقتضایی

تشریح اقداماتی که باید هنگام برخورد با حوادث غیر منتظره به منظور حفظ و استمرار تامین محصول مورد انتظار مشتری انجام شود، هدف اصلی طرح اقتضایی است. دامنه کاربرد در تمامی تولیدات و محصولات شرکت قابل اجرا بوده و محدودیت ندارد. 

مسئولیت اجرای این موضوع بر عهده کلیه مدیران سازمان می باشد. همچنین دامنه کاربرد آن در کلیه فرآیندهای ذکر شده در سازمان اعم از پشتیبان، تولیدی و یا اداری است.