تخفیف 50 درصدی برای کارگاه طرح ریزی کیفیت محصول

برای شرکت در کارگاه طرح ریزی کیفیت محصول از کد تخفیف 50 درصدی زیر استفاده کنید.

ashkani50

 

 

لینک مستقیم ثبت نام: 

https://bmconf.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%87/