اثر استفاده از جعبه فرمان برقی در خودرو

مجموعه جعبه فرمان یکی از مجموعه قطعات خودرو است که وظیفه هدایت خودرو را بر عهده دارد. مجموعه جعبه فرمان جزء قطعات ایمنی است که در طی سالهای گذشته انواع مختلفی از آن تولید و بر روی خودروهای مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته است. آخرین نسل جعبه فرمان، جعبه فرمانهای برقی میباشد که نسبت به نسل قبلی (جعبه فرمانهای هیدرولیک) مزایایی دارد.

تصویر مربوط به شرکت سازنده است و صرفا نمونه ذکر شد. 

یکی از اصلیترین مزایای جعبه فرمانهای برقی نسبت به نسلهای قبلی، حذف مجموعه پمپ هیدرولیک و عدم استفاده از توان خروجی موتور میباشد که در نتیجه آن مصرف سوخت کاهش پیدا میکند. لازم به ذکر است عواملی دیگری نظیر وزن اجزاء و سایر عوامل نیز در کاهش مصرف سوخت موثر هستند. در پژوهش حاضر در دو بخش تئوری و عملی مطالعات لازم انجام شد. در بخش تئوری با استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز CarSim و ADVISOR شبیه سازی شرایط خودرو با فرمانهای هیدرولیک و برقی اجرا گردید. همچنین به منظور اطمینان از داده های حاصل از بخش شبیه سازی، فقط در زمینه فرمان هیدرولیکی به صورت واقعی و با شرایط کنترل شده مصرف سوخت خودرو مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج حاصل از شبیه سازی نشان داد مصرف سوخت در زمان استفاده از فرمان هیدرولیک در 100 کیلومتر معادل با 7/15 لیتر است که این مقدار در واقعیت 7/70 لیتر گزارش شد. همچنین نتایج حاصل از شبیه ساز برای فرمان برقی نشان داد مصرف سوخت خودرو در 100 کیلومتر برابر با 6/70 لیتر است . در نهایت با توجه به محاسبات و نتایج حاصل، مصرف سوخت در اثر استفاده از فرمانهای برقی 6/2 درصد کاهش خواهد داشت.

 

برای دسترسی به مقاله کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید.

https://civilica.com/doc/907094/