دهمین دوره نظام آراستگی برگزار گردید.

نظام آراستگی از جمله موارد بسیار مهم و حیاتی در حوزه بهبود سازمانی است و در همین راستا دهمین دوره نظام آراستگی در سازمان توسط امید اشکانی، معلم سیستم های فنی و کیفی برگزار گردید. در این دوره ضمن بیان اصول نظام آراستگی، مواردی در زمینه توسعه سیستم های ایمنی شرکتی و همچنین بهبود نظام کاری بیان شد.