دوره نظام آراستگی فراگیر

دوره نظام آراستگی فراگیر برگزار شد. در این دوره که با تدریس امید اشکانی، معلم سیستم های فنی و کیفی برگزار گردید، مطالب مختلفی نظیر اصول نظم، اثرات بی نظمی، روش های ممیزی نظام آراستگی و سایر موارد بررسی گردید.