دوره اصول سرپرستی برگزار گردید.

دوره اصول سرپرستی با حضور دانش پذیران و با تدریس دکتر سارینا بهداروندی و دکتر امید اشکانی در مورخ 19 اسفند ماه 1400 برگزار گردید. 

در این دوره نکات بسیاری از جمله مباحث مرتبط با سرپرستی، نظم، تفویض اختیار، مدیریت بیوریتم و دیگر نکات بیان شد.

دوره دیگر اصول سرپستی در بهار 1401 برگزار میگردد.