​دکتر امید اشکانی
دکتری تخصصی مهندسی مواد، کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک، کارشناسی ارشد مهندسی جوشکاری، محقق، مشاور و مدرس سیستم های فنی و کیفی. 
عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کسب و کار ایران و عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران، عضو انجمن بازرسی غیر مخرب ایران و عضو شبکه بین المللی پژوهشگران.